Algblomning

Algblomning

Om algblomning

Under senare delen av sommaren förekommer det ofta algblomning längs med kuster och i sjöar.

När växtplankton förekommer i stora mängder kallar vi det algblomning. Algblomningen är ett naturligt fenomen och hör till algernas normala livscykel. Vattnet grumlas, ändrar färg och algerna bildar ett lager på vattenytan. Lagrets tjocklek varierar beroende på hur kraftigt algerna blommar. För att massförekomster av alger ska kunna uppstå krävs det att tillgången på näring (ex. fosfor och kväve) och ljus är god. Andra faktorer som har betydelse är vattnets temperatur, skiktning samt vind – och strömförhållanden.

Tidigare provtagningar visar att det algblommande vattnet vid strandbaden domineras av en s.k. cyanobakterie.

Mängden alger vid stranden kan snabbt ändras, beroende på vindriktning och vindstyrka. Vi rekommenderar att man inte badar om det förekommer tydliga ansamlingar av alger i vattnet. Även om det vid provtagningarna har visat sig vara små mängder cyanobakterier, kan det vara olämpligt att bada eller låta djur dricka vattnet om det är grönt eller grumligt.

Kommunen kontrollerar vattnet

Badplatser som omfattas av EU:s föreskrifter tas det under sommaren prover på för att kontrollera vattenkvaliten. Provtagningen innebär att man bedömer flera parametrar, bland annat bakterier. Resultaten rapporteras till Bryssel och ingår i en årlig sammanfattning från EU-kommissionen beträffande badvattenkvaliten i Europa.

Provtagning sker ungefär var fjärde vecka under sommaren. Proven tas i början av veckan och samtidigt mäts vattentemperaturen. Analysen tar ungefär två veckor och resultaten publiceras så snart de är klara.

Går du in på dessa badplatser här på Bad i Uppsala så ser du de senaste vattenproverna i en tabell där du kan se om det förekommer algblomning, saknas det en tabell så tas inga prover där direkt men det kan finnas bad i närheten som du kan kolla upp.

Vatten och havsmyndighetens vanliga frågor

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallas det för algblomning. Här får du svar på de vanligaste frågorna om algblomning.

Algblomning förekommer både ute till havs, vid kuster och i sjöar och vattendrag. De uppträder främst under högsommaren och hösten.

Vad är algblomning?

Algblomning är i grunden en naturlig process som inträffar under vår och höst. Men övergödning och kanske även överfiske av våra hav och sjöar har lett till allt kraftigare algblomningar, särskilt under högsommaren. När växtplankton massförökas kallas det algblomning.

Är algblomning giftigt?

Vissa arter av växtplankton och cyanobakterier bildar gifter (toxiner) som kan ge negativa hälsoeffekter hos djur och människor. Ett exempel är cyanobakterien Nodularia spumigena (katthårsalg) som är vanligt förekommande i Östersjön och Bottenhavet. Giftigheten varierar och laboratorieanalys krävs för säker bestämning.

Algblomningarna kan ge hudirritation i samband med bad och utgöra en hälsofara främst för små barn och husdjur. Det är i därför klokt att undvika bad vid kraftig algblomning för inte riskera att få i sig vattnet.

Använd inte vatten med algblomning till matlagning eftersom kokning inte förstör gifterna. Se SVA:s web om risk för hälsoeffekter för husdjur och boskap, samt Folkhälsomyndighetens sida om algtoxiner och symptom.

Andra planktonarter (till exempel. Dinophysis acuminata, Alexandrium spp.) påverkar inte människor direkt, men när de förekommer rikligt i musslor som sedan äts av människor kan allvarliga hälsoeffekter uppstå. Därför avråds allmänheten från att plocka själva för konsumtion. Livsmedelsverket utför regelbundna kontroller av musslor. Musslor som säljs i handeln skall alltid vara kontrollerade.

Algblomning kan också orsaka fiskdödlighet, genom exempelvis algtoxinerna, eller de låga syrehalter som uppstår när algblomningen ruttnar.

Läs SMHI:s frågor och svar om alger, samt mer från SMHI om alger.

Hur ser algblomning ut?

Under perioder av lugnt väder och hög vattentemperatur kan plankton samlas i ytvattnet. Ytvattnet färgas då i olika nyanser av blågrönt eller brunt och kan fläckvis bli grynigt eller strimmigt och näst intill ogenomskinligt – resultatet liknas ofta vid rabarbersoppa.

Vattnet täcks av en hinna eller klumpar och kan även vara kraftigt grumlat av små trådar eller gryn. Om siktdjupet i vattnet är mindre än en meter är det en varningssignal om att koncentrationen av alger kan vara hög.

Allt grumligt är dock inte algblomning. Losslitna alger och ansamlingar av pollen kan ibland likna algblomning.

Vad är orsaken till algblomningarna?
Överskott av näringsämnena fosfor och kväve i vattnet ger upphov till övergödning och algblomningar.

Mänskliga aktiviteter som utsläpp av avloppsvatten som förbränning av fossila bränslen och högintensivt jordbruk är några av övergödningens orsaker.

Vad ska man göra vid algblomning?
Ha respekt för algblomningar men var inte rädd. Välj i första hand badplatser med god vattenomsättning och utan tydliga tecken på algblomning. Läs om var du hittar aktuell information om algblomning i ditt län.

Undvik dock att bada när vattnet visar tydliga tecken på kraftig algblomning, det vill säga då vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av ansamlingar av alger. Likaså är det säkrast att undvika att bada en period efter att algblomningen försvunnit om vädret har varit mycket lugnt och vattenutbytet i området är dåligt.

Håll framför allt koll på barn och djur, det är viktigt att de inte får i sig algblommande vatten. Sök hjälp, genom att tex. ringa till 1177 för sjukvårdsrådgivning, om någon visar tydliga sjukdomssymptom efter bad eller annan kontakt med algblommande vatten.

Meddela kommunens miljökontor om du upptäcker kraftiga algblomningar. Om du upptäcker eller misstänker algblomning i havet kan du kontakta Informationscentralerna.

Hur kan vi minska algblomningen?
Viktigt för att minska algblomningarna är att minska näringstillförseln till våra vatten, något som måste minska både nationellt och internationellt.

Till exempelvis försöker Östersjöländerna tillsammans minska näringstillförseln till Östersjön. Tillförseln av fosfor ska minska med nästan 15 200 ton, varav Sverige ska minska tillförseln med 530 ton. Om detta arbete lyckas, förväntas blomningarna av den giftiga cyanobakterien att minska inom 10 till 15 år.

Som privatperson kan du bidra till att minska näringsbelastningen på flera sätt. Det kan tyckas litet, men många små källor blir sammanlagt till ett stort problem. Några exempel:

Töm båttoan i land. Detta är särskilt viktigt eftersom båttoaletter används under sommaren, när algerna växer mest. Från den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toalettavfall i havet.
Kissa inte i vattnet. Den mängd som en person normalt kissar under ett dygn ger gödning till ett kilo alger.
Avgaser har en gödande effekt, tanka därför gräsklipparen och utombordaren med alkylatbensin, inte den vanliga från bensinmacken.
Välj fosfatfria hushållskemikalier om ditt avlopp inte är anslutet till ett reningsverk.

Var hittar jag aktuell information om algblomning vid min badplats?
På Hav- och vattenmyndighetens webbsida kan du se inrapporterade uppgifter om algblomning vid svenska större badplatser.
Detta uppdateras även här på Bad i Uppsala